Для компаній, які вирішують завдання по залученню інвестицій чи продажу бізнесу, важливо розуміти, якими критеріями керуються потенційні інвестори у виборі об’єкту інвестування. Існують різні підходи, показники, системи оцінок перспективності того чи іншого бізнесу. Серед них ми виділяємо критерії, представлені нижче.

     1. Окупність інвестицій

Вкладення капіталу в інвестиційно привабливі бізнес напрямки, насамперед, потребує окупності – повернення первісних інвестицій шляхом нагромадження чистих реальних грошових потоків, отриманих за проектом.

Крім того, важливим чинником для вкладення інвестицій є період їх окупності – термін, що показує, в який момент доходи від вкладення перевищать саму суму вкладення і проект почне приносити чистий прибуток. Обчислення цього показника є важливим для інвестора, оскільки дає можливість оцінити ризиковість проекту та час, протягом якого він не зможе користуватися вкладеним ресурсом.

    2. Рентабельність інвестицій

Коефіцієнт рентабельності активів (рентабельність інвестицій) показує, скільки грошових одиниць було потрібно підприємству для отримання однієї грошової одиниці прибутку. Цей показник є одним із найважливіших індикаторів конкурентоспроможності.

Розраховується за формулою:

ROI = (Прибуток + (Ціна продажу — ціна придбання) / Ціна придбання) * 100%

де: Прибуток – доходи, отримані за час володіння активом;Ціна придбання — ціна, по якій був придбаний актив; Ціна продажу– ціна, за якою був проданий (або може бути проданий) актив по закінченні строку володіння.

    3. Чітка стратегія розвитку

Для того, щоб вкласти кошти у певний бізнес, навіть проект із великим потенціалом потребує чітко розробленої стратегії розвитку. При формуванні інвестиційної стратегії відбувається пошук і оцінка альтернативних варіантів інвестиційних рішень, які найповніше відповідають завданням розвитку компанії. Крім того, особливості форму­вання інвестиційної стратегії пов’язані з тим, що вона є змінною і вимагає періодичного коректування з урахуванням зовнішніх умов і нових можливостей розвитку компанії. Така стратегія має підлеглий характер і узгоджується згідно цілей і етапів реалізації.

   4. Потенційне збільшення вартості до 100 млн.дол.

Одним із основних показників при аналізі інвестиційної привабливості є прибуток, який є основним джерелом формування фінансових ресурсів та накопичення капіталу. Прибуток закріплює фінансові та ринкові позиції суб’єкта господарювання, а також є захисним механізмом від можливості банкрутства. Даний показник відіграє досить велику роль при проведенні аналізу діяльності підприємства і виступає одним із найважливіших критеріїв інвестування. Інвестори намагаються працювати на вітчизняному ринку переважно в тих галузях, де сконцентровано найменше ризиків та гарантовані прибутки, оскільки основною метою інвестицій є збільшення майна інвестора.

   5. Професійна команда

Суттєвим чинником, який впливає на рішення вкладення інвестицій у привабливий бізнес, є сформована професійна команда – спеціалісти, що відмінно орієнтуються у всіх нюансах цього бізнесу і мають позитивний досвід роботи на відповідному ринку. Ці професіонали, крім потужного базису знань, повинні прагнути до найвищих результатів та забезпечити успішну реалізацію проекту.